Today: March 28, 2023 11:19 am ishbtmail@gmail.com
Oration

• Recipients of Manorama Sapre Oration


Year Name
1973 J B Chatterjea
1974 JG Parekh
1975 Sharad Kumar
1976 Banerji RN
1977 Sukumaran PK
1978 HM Bhatia
1979 KC Das
1980 SS Mitra
1981 AJ Baxi
1982 Dipika Mohanty
1983 Manorama Bhargava
1984 Malati Sathe
1985 SH Advani
1986 S Badakere & G Garewal
1987 Sumitra Das
1988 MB Agarwal
1989 MR Lokeshwar
1990 NVS Naidu
1991 SC Gupte
1992 VP Choudhry
1993 Roshan Colah
1994 SK Bichile
1995 V Shanta
1996 PM Parikh
1997 JB Mehta
1998 SR Joshi
1999 Renu Saxena
2000 RS Balgir
2003 PP Bapsy
2005 A K Tripathi
2009 Velu Nair
2011 M Mahapatra
2013 Tejinder Singh
2015 Ajit C Gorakhskar
2017 Hemant Malhotra
2019 Shanaz Khodaiji