Today: May 21, 2024 2:03 pm ishbtmail@gmail.com
Awards

Best reviewer award, 2023:

This award is given to the best reviewer of IJHBT.

Awards Recipients:-
Year Name
2023 Dr. Suchet Sachdev, Dr. Mukul Aggarwal
2022 Dr. Neha Singh, Dr. Dinesh Chandra
2019 Dr. Auro Viswabandya, Dr. Rakhee Kar
2018 Dr. Sanjeev Gupta, Dr. Venketashan
2017 Dr. Prashant Sharma, Dr. Rahul Naithani
2016 Dr. K.Ghosh, Dr. Shanaz Khodaiji
2015 Dr. Pankaj Malhotra
2014 Dr. Neelam Varma, Dr. Tapan Saikia, Dr. P.K.Sashidharan