Today: February 23, 2024 1:02 am ishbtmail@gmail.com
Awards

• Best reviewer award, 2023:

This award is given to the best reviewer of IJHBT.

Awards Recipients:-

Year Name
2014 Dr. Neelam Varma, Dr. Tapan Saikia, Dr. P.K.Sashidharan
2015 Dr. Pankaj Malhotra
2016 Dr. K.Ghosh, Dr. Shanaz Khodaiji
2017 Dr. Prashant Sharma, Dr. Rahul Naithani
2018 Dr. Sanjeev Gupta, Dr. Venketashan
2019 Dr.  Auro Viswabandya, Dr. Rakhee Kar